BEGRIPPENLIJST

Lijst met veelgebruikte begrippen binnen de makelaardij.

Begrippenlijst Prinsenstad Makelaardij

Asbest

Asbest is vanaf de Tweede Wereldoorlog tot in de jaren tachtig een populair materiaal geweest. Asbest heeft uitstekende fysische en chemische eigenschappen: het is sterk, slijtvast, hittebestendig, isolerend, bestand tegen zuren en logen. Omdat asbest ‘eeuwig zou blijven bestaan’ werd het ook wel ‘Eternit’ genoemd. 

Inmiddels is asbest vanwege de gezondheidsrisico’s verboden en niet meer te koop. Een makelaar/taxateur kan asbest echter nog wel tegenkomen in vrijwel iedere woning die voor 1994 is gebouwd. Niet in zuivere vorm, maar verwerkt in asbesthoudende materialen. Een paar bekende voorbeelden zijn asbestcement golfplaten, asbestisolatie rond verwarmingsbuizen, vloerzeil, vloertegels en afdichtkoord voor kacheldeurtjes.

Bankgarantie

De garantie van een Nederlandse bank dat de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal nakomen voor het bedrag dat genoemd is.

Bedenktijd

Na het sluiten van de koopovereenkomst heeft de koper een wettelijke bedenktijd van drie dagen. Deze gaat in nadat de koper en de verkoper de akte hebben ondertekend en de koper (een kopie van) de akte heeft ontvangen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een verzekering die makelaars hebben afgesloten ten behoeve van de aansprakelijkheid voor vermogensschade bij derden die rechtstreeks voortvloeit uit fouten die begaan worden bij de uitoefening van hun beroep.

Bestemmingsplan

Een door de gemeenteraad vastgesteld inrichtingsprogramma voor een bepaald gebied. Hierin staat o.a. welke bestemming een bepaald perceel heeft en eventueel hoe bepaalde grond en de opstallen die erop staan moeten worden gebruikt. Het bestemmingsplan bestaat uit een plankaart, bebouwingsvoorschriften, toelichting en een exploitatieopzet. Op de plankaart kan een koper bekijken welke bestemming een perceel heeft. In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en verder omschreven, bijvoorbeeld goothoogten, inhoud van bouwwerken, rooilijnen, bebouwingsintensiteit etc.

Bod

Het bedrag dat door een aspirant koper wordt geboden op een pand. Dit kan gekoppeld zijn aan een voorbehoud, een opleveringsdatum en eventueel over te nemen roerende zaken.

Bouwbesluit

Besluit over voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken.  Met de wijziging vanaf 1-1-2018 van het Bouwbesluit wordt specifieke regelgeving voor drijvende bouwwerken ingevoerd. Verder wordt invulling gegeven aan de voorschriften voor duurzaam bouwen en is de grenswaarde voor de concentratie van asbestvezels aangepast.

Courtage

De vergoeding voor de diensten die een makelaar u verleent. De hoogte van de vergoeding spreekt u af met uw makelaar bij de opdrachtverstrekking. Indien u als particuliere opdrachtgever (consument) een opdracht verstrekt aan uw makelaar geldt dat het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten inclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW) zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien u als professionele opdrachtgever een opdracht verstrekt aan uw makelaar geldt dat het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW) zijn.

Eigenwoningforfait

Het bedrag dat een eigenaar van een woning in de belastingaangifte bij het inkomen moet optellen (een vast percentage van de WOZ-waarde).

Erfpacht

Het recht om de onroerende zaak van iemand anders (bijvoorbeeld de gemeente) te gebruiken tegen betaling van een erfpacht (een vast bedrag per maand of jaar).

Funda

Een internetsite (www.funda.nl) waarop de woningen staan die door makelaars worden aangeboden.

Hypotheekakte

In dit document staan alle afspraken over de hypotheek tussen de koper en de financieringsinstelling. Het wordt uiteindelijk door de notaris aangeboden aan het kadaster en het wordt in een speciaal daarvoor bestemd register ingeschreven.

Kadaster

Een instantie die openbare registers beheert. Het geeft onder andere informatie over: het grondoppervlak, of er een bevel tot bodemsanering is, of een pand op de monumentenlijst staat, wie de eigenaar is en welk kadastraal nummer het heeft.

Koopakte

In dit document worden de afspraken vastgelegd die verkoper en koper hebben gemaakt over de koop.

Kosten koper (K.K)

Hieronder worden de volgende kosten verstaan:

  • Notariskosten voor de akte van levering
  • Kadaster kosten

Makelaars- en hypotheekkosten vallen hier niet onder.

Levering

De levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet (door het tekenen van de akte van bij de notaris). De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Een waarborgfonds dat borg staat wanneer de geldlener de rente en aflossing van zijn hypothecaire geldlening niet meer betaalt. U kunt een hypothecaire geldlening afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie. Dit scheelt u in het rentepercentage en de hoogte van het hypotheekbedrag. Voor het krijgen van een financiering met NHG is een koopsomgrens vastgesteld. Boven deze koopsom kunt u geen financiering met NHG verkrijgen.

Onder bod

De toezegging van de verkopende makelaar aan een bieder om geen transacties met andere geïnteresseerden te zullen bevorderen. Bezichtigingen door andere geïnteresseerden blijven wel mogelijk.

Ontbindende voorwaarden

Voorwaarden die in de koopovereenkomst kunnen worden opgenomen. Indien een voorwaarde in vervulling gaat, kan de overeenkomst (meestal kosteloos) worden ontbonden. Een ontbindende voorwaarde kan onder meer betrekking hebben op de financiering, het verkrijgen van een verblijfsvergunning, het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie of de uitkomst van een bouwkundig advies.

Optie

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning niet.

Overdrachtsbelasting

Een belasting die wordt geheven ten laste van de koper van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een huis). Momenteel bedraagt deze 2% van de waarde van de verkochte woning.

Recht van opstal

Het recht van opstal (ook wel opstalrecht genoemd) is een (zakelijk) recht om in, op of boven een onroerende zaak van een andere persoon gebouwen, werken of beplantingen (de zogenaamde opstallen) in eigendom te hebben.

Recht van overpad

Het recht (erfdienstbaarheid) dat de eigenaar van een stuk grond heeft om over de grond van een ander te gaan. De ander heeft de plicht dit toe te staan en het pad in stand te houden. Dit recht hangt aan een onroerende zaak en blijft bij de verkoop in stand.

Roerende goederen

Dit zijn zaken die niet aan de onroerende zaak zijn verbonden en die de koper mogelijk kan overnemen van de verkoper, al dan niet tegen een vergoeding.

Taxatie

Het uitbrengen van een waardeoordeel over bijvoorbeeld een pand door een daartoe bevoegd persoon, zoals uw makelaar. Bijvoorbeeld bij verkoop of verbouwing van een woning, voor de aanvraag van een hypotheek of in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken.

Transport

De juridische eigendomsoverdracht bij de notaris.

VBO Makelaar

VBO Makelaar is een brancheorganisatie van ruim 1.100 makelaars, taxateurs en verhuurspecialisten uit geheel Nederland. Met innovatieve en praktische concepten stelt de vereniging VBO Makelaar haar deskundige leden in staat om vanuit hun eigen kracht een duurzame relatie op te bouwen met tevreden opdrachtgevers. 

Vereniging van Eigenaren (VvE)

De vereniging van alle eigenaren van een appartementengebouw. Hiervan bent u volgens de wet automatisch lid als u eigenaar bent van een VvE in het gebouw. De VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen in en rond het appartementencomplex. In de VvE is aangegeven welk aandeel u als eigenaar hebt in het gehele gebouw.

Voorbehoud van financiering

De koper moet na het tekenen van de koopovereenkomst de hypotheek nog regelen. Lukt dat niet, dan kan hij op grond van het voorbehoud van financiering nog onder de koop uit. In het algemeen moet de koper een afwijzing van een geldverstrekker overleggen als hij een beroep doet op ontbinding. Soms moeten twee afwijzingen worden overlegd, afhankelijk van de afspraken die in de koopovereenkomst zijn vastgelegd. De koper krijgt in de regel 6 tot 8 weken om de financiering te regelen. De afgesproken duur van die periode wordt vastgelegd in het koopcontract. Gedurende die weken kunt u als verkoper alleen maar afwachten.

Voorbehoud bouwtechnische keuring

Als de koper en de verkoper gebruik maken van de model koopovereenkomst dan kan de koper afzien van de koop als de kosten van direct noodzakelijk herstel van gebreken en achterstallig onderhoud een vooraf afgesproken bedrag te boven gaan. Als de keurder aanvullend specialistisch onderzoek aanbeveelt, dan kan koper eveneens ontbinden.

Vrij op naam (V.O.N.)

Dit houdt in dat er voor de koper geen bijkomende kosten zijn om de woning op zijn naam te krijgen. Eventuele hypotheekkosten en de kosten van een makelaar blijven wel voor rekening van de koper.

Waarborgsom

Een bedrag dat gestort wordt door de koper (meestal bij de notaris) als zekerheid dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.

Zoekopdracht

Een opdracht tot het begeleiden bij het zoeken en kopen van een huis. Welke diensten in deze opdracht zijn inbegrepen, hangt af van wat de makelaar en de opdrachtgever met elkaar afspreken.